Informace o nabídkách k uvolněným bytům

3+1, II. patro a 2+KK, III. patro, Na Rovnosti 22, ve vlastnictví Bytového družstva Vackov, družstvo

 

 

 

Ke dni 4. února 2013            nebyly podány žádné nabídky

Ke dni 11. února 2013     nebyly podány žádné nabídky

 

Ke dni 18. února 2013          nebyly podány žádné nabídky

 

 

Ke dni 25. února 2013          nebyly podány žádné nabídky

 

Ke dni 4. března 2013          nebyly podány žádné nabídky

 

Ke dni 11. března 2013          nebyly podány žádné nabídky

 

Ke dni 18. března 2013

 

Dorazily 2 nabídky navrhovatelů. Začátek 18:20.  Otevření došlých nabídek 18:35.

 

Nabídky k bytu č. 8 v domě čp. 2696/22. 

Navrhovatel: Tomáš Rezek, r.č. 7806200182

Částka: 1.120.000,- Kč

Harmonogram splácení: Platba ihned v celé výši

Člen se zaplaceným základním členským vkladem.

 

 

Navrhovatel: Naděžda a Jiří Dukovi

Částka: 1.320.000,- Kč

Harmonogram splácení: do 30 dní od schválení členskou schůzí

Člen se zaplaceným základním členským vkladem.

 

 

 

Nabídky k bytu č. 4 v domě č. 2696/22

Bez nabídek.

 

 

 
 

 

 • Pro zajištění transparentnosti soutěže budou obálky se závěrečnými nabídkami otevírány 18. března v 18:00 hod. za účasti všech zájemců o kontrolu celého procesu v kanceláři Bytového družstva Vackov, družstvo, Na Rovnosti 22, Praha 3.
 • Na 2. dubna 2013 bude svolána členská schůze, která rozhodne o vítězi soutěže k uvolněnému bytu či zda se bude soutěž opakovat.

Informace o prohlídce a prodeji bytů

 

Informace pro členy družstva o uvolněném bytu a opakované soutěži k volnému bytu

Vážení družstevníci,    

            informujeme Vás o uvolněných bytech ve vlastnictví Bytového družstva Vackov, družstvo. Na programu další členské schůze budeme opakovaně hlasovat o nabídkách k bytu č. 4 (členská schůze nevybrala vítěze) a nabídkách k nově uvolněnému bytu č. 8, oba v domě č. 2696/22. Pro informaci o prohlídkách bytu sledujte nástěnky v jednotlivých vchodech a webové stránky.

Opakovaná soutěž o byt

            Byt č. 4 v domě č. 2696/22. Byt je umístěn v druhém nadzemním podlaží. Dispozičně je řešen jako 3+1, tři pokoje, kuchyň, předsíň, koupelna, WC o celkové rozloze 78 m2. Bytové jádro je umakartové. K bytu náleží sklepní koje o rozloze 2,2 m2.

Soutěž o nově uvolněný byt

            Byt č. 8 v domě č. 2696/22. Byt je umístěn ve třetím nadzemním podlaží. Dispozičně je řešen jako 2+KK, dva pokoje, kuch. kout, koupelna, WC o celkové rozloze 45 m2. Bytové jádro je umakartové. K bytu náleží sklepní kóje o rozloze 3m2.

            Nabídky budou očekávány od 28. ledna 2013 do 18. března 2013, kde zveřejnění podaných nabídek, bude pravidelně dle stanov na nástěnkách jednotlivých domů a webových stránkách družstva. Aktualizace proběhne vždy každé pondělí, tj. 4. 2. 2013, 11. 2. 2013, 18. 2. 2013, 25. 2. 2013, 4. 3. 2013, 11. 3. 2013. Nabídky mohou podávat dle stanov i nečleni.

Statut budoucího člena družstva

Nečlen družstva: Členskou schůzí vybraný vítěz soutěže se stane členem Bytového družstva Vackov a bude s ním uzavřena nájemní smlouva k vysoutěženému bytu.

Člen družstva: Členskou schůzí vybraný vítěz soutěže zvětší svůj členský podíl v družstvu o další členský vklad (dle návrhu v soutěži) a bude s ním uzavřena nájemní smlouva k vysoutěženému bytu.  

            Uzávěrka přijímání návrhů na členství v družstvu, spojených s nájmem uvolněných bytů, je stanovena na 18. března 2013, 18:00 hod. Na pozdní a neúplné nabídky nebude brán zřetel. Konečné platné nabídky budou, dle pořadí výše podaných částek, vyvěšeny na nástěnkách jednotlivých vchodů a webu družstva v pořadí v jakém bude o nich hlasováno na členské schůzi (seřazeny dle výše nabízeného dalšího členského vkladu).

            Na 2. dubna 2013 bude svolána členská schůze, která rozhodne o vítězi soutěže. Případná náhradní členská schůze bude svolána na den 15. dubna 2013. Více o soutěži k uvolněným bytům v příloze č. 1.

 

Prohlídka uvolněného bytu č. 4 a č. 8 v ulici Na Rovnosti č. 22 je možná v následujících termínech:

 

14.3.2013   byt č.   4  -  17 – 17:30 hod.

                   byt č.   8  -  17:30 – 18 hod.

                                       

                                                                                        

Příloha č. 1

IX.

Přidělování uvolněných bytů zájemcům

Pokud se v domech v majetku družstva uvolní byt, ke kterému nemá žádný člen družstva užívací právo a jde o byt s regulovaným nájemným nebo byt, o kterém tak rozhodne členská schůze, bude tento byt přidělován zájemcům podle následujících pravidel:

 • O uvolnění bytu bude představenstvo družstva informovat do 3 týdnů od uvolnění bytu:
 • členy družstva dopisem zaslaným doporučeně nikoli do vlastních rukou na korespondenční adresu, kterou člen uvedl, anebo na členské schůzi,
 • nečleny družstva prostřednictvím nejméně dvou veřejně dostupných médií (internet, novinová inzerce apod.).

Písemná informace musí obsahovat nejméně:

 • identifikaci družstva, statut budoucího člena družstva, který bude současně uživatelem bytu,
 • popis bytu,
 • stručný popis mechanizmu volby budoucího člena družstva včetně úplného znění čl. IX. Stanov družstva
 • přesný termín uzávěrky přijímání návrhů na členství v družstvu spojené s pronájmem uvolněného bytu (dále jen „návrh“) - od zveřejnění informace do uzávěrky příjmu návrhů musí být nejméně 6 týdnů,
 • přesné termíny (1x týdně), ve kterých bude průběžně zveřejňován aktuální stav doposud podaných návrhů.

Informace určená pro mediální zveřejnění bude obsahovat pouze nezbytné údaje a kontakt, na kterém zájemce podrobné informace získá.

 • Návrh je oprávněn podat kdokoliv, stávající člen družstva, jeho rodinný příslušník i nečlen bez jakéhokoliv vztahu k družstvu a jeho členům.
 • Návrh nemá předepsanou formu, musí však obsahovat nejméně:
 • identifikační data navrhovatele - jméno/název, trvalá adresa/sídlo, rodné/identifikační číslo, korespondenční adresa,
 • kontaktní data – telefonické spojení, elektronická adresa, prohlášení o způsobu, kterým si z uvedených kontaktů přeje být kontaktován,
 • navrhovaná výše členského vkladu a dalšího členského vkladu(u nečlena), resp.navýšení dalšího členského vkladu (u člena družstva) a harmonogram úhrady,
 • datum a podpis.

Navrhovatel může svůj návrh libovolně měnit zasláním nového návrhu. Za platný návrh je považován poslední návrh navrhovatele doručený představenstvu družstva do termínu uzávěrky přijímání návrhů.

 • Aktuální stav doposud podaných návrhů je průběžně v uvedených termínech zveřejňován na vývěsce družstva a v domech ve vlastnictví družstva, a to na místě, které je k vyvěšování oficiálních informací zřízeno.
 • O jednotlivých přihláškách rozhodne členská schůze, která bude svolána nejméně 7 a nejvýše 14 dnů po uzávěrce příjmu návrhů.
 • Nejpozději den před konáním členské schůze musí být na účet družstva navrhovatelem složena jistina ve výši nejméně 10% navrhované částky členského vkladu, resp. navýšení členského vkladu. Pro provedení platby požádá navrhovatel představenstvo o přidělení platebních symbolů. Po členské schůzi budou neúspěšným navrhovatelům jistiny vráceny bezhotovostním převodem do 5 pracovních dnů.
 • Členská schůze hlasuje o jednotlivých návrzích navrhovatelů, kteří vyhověli bodu 6) tohoto článku v pořadí daném výší částky navrhovaného členského vkladu, resp. navýšení členského vkladu od největšího k nejmenšímu; v případě shodných návrhů se jako o prvém hlasuje o tom, který byl družstvu předložen dříve; v případě, že oba návrhy byly doručeny družstvu ve stejný den, navrhne pořadí hlasování představenstvo.

V případě, že žádný návrh nezíská v prvním kole hlasování na členské schůzi nadpoloviční většinu, hlasuje se ve druhém kole pouze o dvou návrzích, které získaly v prvním kole největší počet hlasů. Vítězí návrh, který ve druhém kole získá nadpoloviční většinu hlasů.

 • Pokud ani ve druhém kole nezískal žádný návrh nadpoloviční většinu hlasů je po 6 týdenní pauze celý proces zopakován, počínaje zveřejněním informace až po konání nové členské schůze.
 • Jistina vítězného navrhovatele bude započtena na úhradu členského vkladu. Pokud nebude členský vklad uhrazen v termínech harmonogramu jeho návrhu, jistina propadá a členství v družstvu navrhovateli nevznikne.

 

Registrace na serveru sousede.cz

4. února 2010

http://www.sousede.cz/BD-Vackov - na tomto serveru jsou k dispozici další informace o chodu BD Vackov. Pokud jste členem BD Vackov a máte zájem o přístup na obsah serveru, pak přineste žádost během úředních hodin do kanceláře BD Vackov. Na žádosti stačí uvést vaše jméno a email.